De 1 à 10 en japonais

Ichi 1   
Ni 2  
San 3  
Shi (Yon) 4  
Go 5  
Roku 6  
Shichi (Nana) 7  
Hachi 8  
Kyu 9  
Ju 10  

 

Login Form

Aucune image